Jak křesťanství utváří náš život?

Jak máme žít? Naše zbožnost…

Jestliže být křesťanem znamená následovat učení Ježíše Krista, pak to z definice má praktické důsledky a dopady na náš život a víru. To, jak „žijeme“ své křesťanství, bylo v dějinách církve nazýváno různě – naše zbožnost, naše služba, náš životní styl, naše životní nasazení. Ať už tomu říkáme jakkoli, to, jak žijeme svou křesťanskou víru, je ovlivněno mnoha věcmi, včetně našich rodičů, naší kultury, naší církve. Jedním z cílů Sunrise Church je na základě Bible určit, jak bychom měli utvářet svůj život. Kolik z moderního křesťana v Severní Americe je biblické křesťanství a kolik nám předala naše rodina nebo kultura?

Některé otázky životního stylu a zbožnosti, které jsou pro nás jako reformované křesťany důležité, jsou:

Milovat Boha: Věříme, že Bůh povolal všechny lidi, aby ho milovali. Ne pouze jako cit, ale jako závazek a projev víry. Jako křesťané věříme, že Bůh existuje jako svrchovaná a nejvyšší bytost. Pokud Bůh existuje tak, jak je zjeven v židovských a křesťanských písmech, pak je hoden naší lásky, našeho závazku a naší oddanosti. Každý člověk je povolán milovat Boha celou svou bytostí.

„Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou.“

„Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou“. (Dt 6,5)

Milovat druhé: (Dobročinnost, láska a biblická spravedlnost): Bůh je k nám milostivý svým odpuštěním, milosrdenstvím a zaopatřením. Miloval nás a chránil, i když jsme si to nezasloužili. Ve světle jeho lásky k nám jsme povoláni k tomu, abychom podobnou lásku, milosrdenství a spravedlnost projevovali i lidem kolem nás… i když si to nezaslouží.

„… miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.“ (Lv 19,18)

Následování Ježíše: (Kristovo panství): Jestliže Ježíš skutečně zemřel na kříži jako vykoupení za naše hříchy, pak takový čin nesmírné lásky a milosti vyžaduje upřímnou odpověď. Jedinou důstojnou odpovědí na Ježíše jako našeho „Spasitele“ je podřídit se Ježíši jako našemu „Pánu“. To znamená, že Ježíšovy požadavky na jeho učedníky se pro nás stávají očekáváním, kterému se ochotně podřizujeme. Ježíš má právo vládnout nad našimi prioritami, názory a touhami. Dobrovolně přijímáme Krista a jeho lid.

„Proto jděte a získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je poslouchat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19-20)

Uctívání Boha: Věříme, že Bůh povolal všechny lidi, aby ho uctívali. Uctívání se děje v den Páně (v neděli, první den v týdnu, kdy Ježíš vstal z hrobu), ale má být také každodenním způsobem života. Reformovaní křesťané věří, že „celý život je náboženství“. Uctívání tedy není něco, co se odehrává pouze jednu hodinu v neděli nebo pouze ve svatyni kostela, ale spíše vše, co děláme, bychom měli dělat k Boží slávě. Uctívání v Sunrise Church tedy není o „vybroušeném výkonu“. Naše společná bohoslužba má být spíše vyjádřením rozmanitých darů, které nám Bůh dal, a rozmanitých kultur, odkud nás povolal. Věříme, že bohoslužba by měla být jak kulturně relevantní (současná), tak historicky úctyhodná (tradiční). Především věříme, že naše uctívání Boha by mělo být zaměřeno na něj, nikoli na nás samotné nebo na naše preference. Uctívání je o Bohu, ne o nás.

Hřích, spasení, služba:

„Je-li tedy někdo v Kristu, přišlo nové stvoření: Staré pominulo, nové je zde! To všechno je od Boha, který nás skrze Krista smířil se sebou a dal nám službu smíření: Bůh v Kristu smířil svět se sebou a nepočítá lidem jejich hříchy. A nám svěřil poselství smíření. Jsme tedy Kristovými vyslanci, jako by Bůh skrze nás vznášel svou výzvu. Prosíme vás Kristovým jménem: Smiřte se s Bohem. Toho, který neměl hřích, Bůh učinil hříchem za nás, abychom se v něm stali Boží spravedlností.“ Bůh nám dal za pravdu. (2 Kor 5,17-21)

Společenství smlouvy: Výzva věřících žít ve smlouvě s Bohem je také výzvou žít ve společenství se spoluvěřícími. Jestliže jsou věřící skrze Ježíše sjednoceni s Bohem, pak jsme sjednoceni také mezi sebou navzájem, a jsme tedy povoláni k vzájemné lásce, odpuštění a službě. Jako členové Boží smlouvy máme „vertikální“ vztah s Bohem, ale také „horizontální“ vztah s ostatními křesťany.

Odpovědná křesťanská svoboda: Protože „celý život je náboženství“, pak věříme, že záleží na tom, jak každodenně žijeme. Protože nás Bůh získal svou milostí, rozhodli jsme se chodit podle milosti a žít v milosti, nikoli podle lidských zákonů nebo pravidel. Křesťané se nemusí snažit být „svatí“. Křesťané JSOU svatí, protože nás takovými učinilo Kristovo dílo na kříži. V našem smluvním společenství tedy neklademe důraz na „pravidla“. Vyzýváme však každého křesťana, aby svatost, kterou mu Bůh daroval, žil s odpovědnou svobodou. Jsme učiněni svatými, povoláni oslavovat Boha a zmocněni být svědky světu. Každý z nás je povolán zápasit s tím, co to znamená a jak nejlépe oslavovat Boha v kultuře, kam nás postavil, a zodpovědně usilovat o dobro lidí kolem sebe.

„Když jste s Kristem zemřeli živelným duchovním silám tohoto světa, proč se, jako byste stále patřili světu, podřizujete jeho pravidlům: „Nezacházejte s ním! Neochutnávej! Nedotýkej se!“? Tato pravidla, která se týkají věcí, jež jsou všechny určeny k zániku užíváním, vycházejí z pouhých lidských příkazů a učení. Taková nařízení mají sice zdání moudrosti se svým sebemrskačstvím, falešnou pokorou a tvrdým zacházením s tělem, ale postrádají jakoukoli hodnotu, pokud jde o omezení smyslné požitkářství.“ (Kol 2,20-23)

Jak se „reformovaný“ křesťan dívá na Boha, stvoření a lidstvo?

Jak bychom měli přemýšlet o Bohu? Naše teologie…

Některá teologická a biblická témata, která jsou pro nás jako křesťany důležitá, jsou:

Zastáváme „vysoký“ pohled na Boha: Uznáváme a zdůrazňujeme Boží kralování. Potvrzujeme, že je středem stvoření, a uznáváme jeho absolutní svrchovanost. Přejeme si mít „vysoký“ pohled na Boha a jeho milostivé řízení všech věcí. Reformovaní křesťané věří v Boží svrchovanost, jeho svrchovanou milost pro spasení věřících a jeho každodenní vedení a spoléhají na ně.

Písma:
Věříme, že bible byla napsána lidmi inspirovanými Duchem svatým. Věříme v autoritu Starého a Nového zákona jako jediného pravidla pro náš život a víru. Proto se jako reformovaní křesťané zaměřujeme na kulturně relevantní kázání, odhalování a vysvětlování Písma, abychom věřící usvědčovali, napomínali a povzbuzovali v jejich každodenním životě a službě.

„Ale pokud jde o vás, setrvávejte v tom, čemu jste se naučili a o čem jste se přesvědčili, protože znáte ty, od nichž jste se to naučili, a jak jste od dětství znali svatá Písma, která vás mohou učinit moudrými ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Všechno Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, kárání, nápravě a výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží služebník důkladně vybaven ke každému dobrému dílu.“ (2. Timoteovi 3,14-17)

Pád lidstva: Lidstvo je nedokonalé a svou vzpourou narušilo vztah s Bohem. Žádný člověk není dokonalý. Všichni potřebujeme být smířeni s Bohem, ale protože jsme nedokonalí, nejsme schopni dosáhnout smíření pouze svými skutky nebo úmysly. Potřebujeme Boha, aby překonal náš hřích a porušenost. Máme-li se stát svatými, jako je svatý on, potřebujeme jeho pomoc. Bez Boží milosti a moci není lidstvo schopno najít k němu cestu.

„Není rozdílu mezi Židem a pohanem, neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva, a všichni jsou ospravedlněni zdarma jeho milostí skrze vykoupení, které přišlo v Kristu Ježíši.“ (Mt 6,14). (Římanům 3,22-23)

Ježíš jako „Syn“ a jeho dílo na kříži: Reformovaní křesťané věří, že Ježíšova smrt na kříži a jeho vzkříšení z mrtvých je zásadním dílem spasení ve prospěch těch, kdo uvěří. Věříme, že křesťané si toto vykupitelské dílo přivlastňují pouze milostí skrze víru. Je to naše víra v Ježíšovo dílo na kříži, která nás osvobozuje od hříchů a činí z nás „nové stvoření“ v Ježíši Kristu. Nejenže Ježíšovo dílo na kříži překonalo následky hříchu v životě těch, kdo věří, ale skrze Ježíšovo dílo na kříži Bůh smířil sám se sebou, se vším! Ježíšův kříž slouží k naší osobní spáse. Je však také větší než naše osobní spása. Skrze Kristovo dílo na kříži bude obnoveno celé stvoření.

„Syn je obraz neviditelného Boha, prvorozený nad veškerým stvořením. Vždyť v něm bylo stvořeno všechno: věci na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, ať už trůny nebo mocnosti nebo vládci nebo úřady; všechno bylo stvořeno skrze něho a pro něho. On je přede vším a v něm všechno drží pohromadě. A on je hlavou těla, církve; on je počátek a prvorozený z mrtvých, aby měl ve všem převahu. Bohu se totiž zalíbilo, aby v něm přebývala celá jeho plnost a aby skrze něj smířil se sebou všechno, ať už věci pozemské, nebo nebeské, tím, že usmířil svou krví prolitou na kříži.“ (Koloským 1,15-20)

„Když jste byli mrtví ve svých hříších a v neobřízce svého těla, Bůh vás oživil s Kristem. Odpustil nám všechny hříchy, zrušil obvinění z našeho právního dluhu, který stál proti nám a odsuzoval nás; odňal ho a přibil na kříž. A když odzbrojil mocnosti a autority, udělal z nich veřejnou podívanou a zvítězil nad nimi na kříži.“ (Koloským 2,13-15)

Spasení z milosti skrze víru:
Reformovaní křesťané věří, že člověk si nemůže ničím „zasloužit“ spasení před spravedlivým Božím trestem za náš hřích. Spasení se nám dostává z milosti, nezasloužené Boží milosti, skrze víru v Ježíšovo dílo na kříži.

„Neboť milostí jste spaseni skrze víru – a to není z vás, je to Boží dar – ne ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece Boží dílo, stvoření v Kristu Ježíši k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh předem připravil.“ (Efezským 2,8-10)

Jsme drženi Bohem: Reformovaní křesťané chápou, že to byl Bůh, kdo nás povolal, usvědčil, vykoupil a uschopnil. Věříme také, že Bůh nás bude věrně držet v naší víře. Stejně jako s námi navázal vztah, bude nás věrně držet… i když mu nebudeme věrní. Naše spasení je o jeho věrnosti, ne o naší!“

„Mé ovce poslouchají můj hlas, já je znám a ony mě následují. Dávám jim věčný život a nikdy nezahynou, nikdo mi je nevyrve z ruky. Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni; nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10,27-30)

Působení a osoba Ducha svatého: Boží svrchovaná milost se na věřícího vztahuje prostřednictvím působení Ducha svatého. Prostřednictvím působení Ducha svatého nás Bůh usvědčuje z naší porušenosti, dává nám víru v Ježíšovo dílo na kříži, dává nám ovoce Ducha pro křesťanský charakter a svatost a zmocňuje nás duchovními dary, abychom povzbuzovali a budovali ostatní křesťany a hlásali dobrou zprávu o Ježíši nevěřícím. Mají-li křesťané někdy dosáhnout něčeho, co má trvalou a věčnou hodnotu, musí být zmocněni Duchem svatým. Bez Krista a jeho Ducha nemůžeme vykonat nic, co by mělo věčnou hodnotu.

„Milujete-li mě, zachovávejte má přikázání. A já požádám Otce a on vám dá jiného zastánce, aby vám pomáhal a byl s vámi navěky – Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy ho však znáte, neboť žije s vámi a bude ve vás. Nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám.“ (Jan 14,14-18)

Božské království: Bůh stvořil všechny věci, skrze dílo Ježíše Krista všechny věci vykoupil a skrze Krista Bůh vyhlašuje své panství nad každým čtverečním centimetrem stvoření. Když Ježíš přišel poprvé, založil své království. Až se Kristus znovu vrátí, dovrší své království. Život a službu v Království chápeme v širokém slova smyslu. Věříme, že všechny oblasti života spadají pod Ježíšovo panství. Věříme, že křesťané jsou povoláni k tomu, aby se podíleli na budování jeho království prostřednictvím darů a moci jeho Ducha a aktivně zvěstovali Ježíšovo panství.

Církev: Církev je víc než jen budova. Reformovaní křesťané věří, že církev je prostředníkem Božího království ve světě. Bůh přináší své Království prostřednictvím zmocnění svého lidu ke službě Duchem svatým. Věříme, že existuje pouze jedna církev, a to Ježíšova církev. Vnímáme Sunrise jako součást jediné všeobecné (katolické s malým „c“…) církve. Církev Ježíše Krista je větší než jakákoli denominace, je definována jako ti, kteří jsou vyvoleni Bohem a naplněni Duchem svatým, a překlenuje staletí i oceány.
Kněžství všech věřících: Reformovaní křesťané zastávají názor, že v církvi neexistuje žádné postavení, které by bylo důležitější nebo „duchovnější“ než jiné. Každý věřící má pravomoc a schopnost přicházet přímo k Bohu, bez zprostředkování jakoukoli jinou lidskou bytostí. Kristus je naším velkým veleknězem.

Reformovaný pohled na svět a život: Reformovaní křesťané věří, že jsme od Boha dostali kulturní mandát. To znamená, že máme přinášet Krista do naší kultury. Protože Bůh skrze Kristovo dílo na kříži smířil všechno se sebou, vykupuje tím i naši kulturu. Bůh vykupuje kulturu tím, že vybavuje a zmocňuje své služebníky, aby hlásali panství Ježíše Krista nad všemi sférami vlivu v naší kultuře (vzdělání, zemědělství, obchod, vláda, životní prostředí, rodina, medicína, právní systém, umění, zábava, věda a technika). Bůh vykupuje a činí všechny věci novými. Dosahuje toho tím, že nás zve, abychom se k němu připojili v tom, co dělá.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.