Miten kristittynä oleminen muokkaa elämäämme?

Miten meidän tulisi elää? Hurskautemme…

Jos kristittynä oleminen tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen opetusten noudattamista, silloin elämällämme ja uskollamme on määritelmän mukaan käytännön seurauksia ja vaikutuksia. Sitä, miten ”elämme” kristillisyyttämme, on kirkon historian aikana kutsuttu monella tavalla – hurskaudeksemme, palvelukseksemme, elämäntavoiksemme, elämänsitoumukseksemme. Kutsuttiinpa sitä miksi tahansa, siihen, miten elämme kristillistä uskoamme, vaikuttavat monet asiat, kuten vanhempamme, kulttuurimme ja kirkkomme. Yksi Sunrise Churchin tavoitteista on tunnistaa Raamatusta, miten meidän tulisi muokata elämäämme. Kuinka paljon nykyajan kristitty Pohjois-Amerikassa on raamatullista kristillisyyttä ja kuinka paljon se on periytynyt meille perheistämme tai kulttuuristamme?

Joitakin elämäntapaan ja hurskauteen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat meille reformoiduille kristityille tärkeitä, ovat:

Jumalan rakastaminen: Uskomme, että Jumala on kutsunut kaikki ihmiset rakastamaan häntä. Ei pelkästään tunteena vaan sitoutumisena ja uskon ilmaisuna. Kristittyinä uskomme, että Jumala on olemassa suvereenina ja ylimpänä olentona. Jos Jumala on olemassa niin kuin juutalaisissa ja kristillisissä kirjoituksissa ilmoitetaan, hän on rakkautemme, sitoutumisemme ja omistautumisemme arvoinen. Jokainen ihminen on kutsuttu rakastamaan Jumalaa koko olemuksellaan.

”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi ja koko voimastasi.” (5. Moos. 6:5)

Rakasta muita: (Hyväntahtoisuus, rakkaus ja raamatullinen oikeudenmukaisuus): Jumala on ollut meille armollinen anteeksiantonsa, armonsa ja huolenpitonsa kautta. Hän rakasti ja suojeli meitä, kun emme ansainneet sitä. Hänen meitä kohtaan osoittamansa rakkauden valossa meitä kutsutaan ulottamaan samanlaista rakkautta, laupeutta ja oikeudenmukaisuutta ympärillämme oleville… silloinkin, kun he eivät sitä ansaitse.

”…rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Minä olen Herra.” (3. Moos. 19:18)

Jeesuksen seuraaminen: (Kristuksen herruus): Jos Jeesus todellakin kuoli ristillä meidän syntiemme sovitukseksi, niin tällainen suunnattoman rakkauden ja armon teko vaatii vilpitöntä vastausta. Ainoa arvokas vastaus Jeesukselle ”Vapahtajana” on alistua Jeesukselle ”Herrana”. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesuksen opetuslapsilleen esittämistä vaatimuksista tulee meille odotuksia, joihin me halukkaasti alistumme. Jeesuksella on oikeus hallita prioriteettejamme, mielipiteitämme ja halujamme. Hyväksymme Kristuksen ja hänen kansansa vapaaehtoisesti.”

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat opetuslapsiksi, kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä tottelemaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teitä.” (Matt. 28:19-20)

Jumalanpalvelus: Uskomme, että Jumala on kutsunut kaikki ihmiset palvomaan häntä. Palvonta tapahtuu Herran päivänä (sunnuntaina, viikon ensimmäisenä päivänä, jolloin Jeesus nousi haudasta), mutta sen on tarkoitus olla myös päivittäinen elämäntapa. Reformoidut kristityt uskovat, että ”koko elämä on uskontoa”. Niinpä jumalanpalvelus ei ole jotakin, joka tapahtuu vain yhden tunnin ajan sunnuntaina tai vain kirkon pyhäkössä, vaan kaikki, mitä teemme, meidän pitäisi tehdä Jumalan kunniaksi. Siksi Sunrise Churchin jumalanpalveluksessa ei ole kyse ”kiillotetusta esityksestä”. Pikemminkin yhteisessä jumalanpalveluksessamme on tarkoitus ilmentää niitä erilaisia lahjoja, joita Jumala on meille antanut, ja niitä erilaisia kulttuureja, joista hän on meidät kutsunut. Uskomme, että jumalanpalveluksen tulisi olla sekä kulttuurisesti relevantti (nykyaikainen) että historiallisesti kunnioittava (perinteinen). Ennen kaikkea uskomme, että jumalanpalveluksemme Jumalalle tulisi keskittyä häneen, ei itseemme tai mieltymyksiimme. Palvonnassa on kyse Jumalasta, ei meistä.

Synti, pelastus, palvelu: Yhteenveto ihmiskunnan matkasta rikkinäisyytemme tilasta pelastukseen uskon kautta Jeesuksen työhön ristillä, ja päämäärämme on tarjota elämämme Jumalalle palvelukseen kiitollisesta sydämestä.

”Sentähden, jos joku on Kristuksessa, niin uusi luomus on tullut.”

”Jos siis joku on Kristuksessa, niin uusi luomus on tullut: Vanha on mennyt, uusi on tullut! Kaikki tämä on Jumalalta, joka on Kristuksen kautta sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran: Jumala sovitti maailman itsensä kanssa Kristuksessa, eikä laskenut ihmisten syntejä heitä vastaan. Ja hän on antanut meille sovinnon sanoman. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ikään kuin Jumala vetoaisi meidän kauttamme. Me rukoilemme teitä Kristuksen puolesta: Sovittakaa itsenne Jumalan kanssa. Jumala teki hänet, jolla ei ollut syntiä, synniksi meidän puolestamme, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” (2. Kor. 5:17-21)

Sopimusyhteisö: Uskovien kutsu elää liitossa Jumalan kanssa on myös kutsu elää yhteisössä muiden uskovien kanssa. Jos uskovat on tehty yhdeksi Jumalan kanssa Jeesuksen kautta, meidät on tehty yhdeksi myös toistemme kanssa, joten meitä kutsutaan rakastamaan, antamaan anteeksi ja palvelemaan toisiamme. Jumalan liiton jäseninä meillä on ”vertikaalinen” suhde Jumalaan, mutta myös ”horisontaalinen” suhde muihin kristittyihin.

Vastuullinen kristillinen vapaus: Koska ”koko elämä on uskontoa”, uskomme, että sillä, miten elämme elämäämme päivittäin, on merkitystä. Koska Jumala voitti meidät armollaan, päätimme vaeltaa armossa ja elää armossa, emme ihmisten lakien tai sääntöjen mukaan. Kristittyjen ei tarvitse yrittää olla ”pyhiä”. Kristityt OVAT pyhiä, koska Kristuksen työ ristillä teki meistä sellaisia. Näin ollen emme painota ”sääntöjä” liittoyhteisössämme. Kehotamme kuitenkin jokaista kristittyä elämään vastuullisella vapaudella sitä pyhyyttä, jonka Jumala on heille antanut. Meidät on tehty pyhiksi, kutsuttu kirkastamaan Jumalaa ja valtuutettu olemaan todistajina maailmalle. Jokainen meistä on kutsuttu painimaan sen kanssa, mitä tämä tarkoittaa ja miten parhaiten kirkastaa Jumalaa siinä kulttuurissa, johon hän on meidät asettanut, ja etsimään vastuullisesti ympärillämme olevien hyvää.”

”Koska olette Kristuksen kanssa kuolleet tämän maailman alkeellisille hengellisille voimille, miksi alistutte sen sääntöihin ikään kuin kuuluisitte yhä maailmaan: ”Älä käsittele! Älä maista! Älä koske!”? Nämä säännöt, jotka liittyvät asioihin, joiden kaikkien on määrä tuhoutua käytön myötä, perustuvat pelkästään inhimillisiin käskyihin ja opetuksiin. Tällaisilla määräyksillä on tosin viisauden vaikutelma, kun ne ovat itsetarkoituksellista palvomista, valheellista nöyryyttä ja ankaraa kohtelua kehoa kohtaan, mutta niillä ei ole mitään arvoa aistillisten nautintojen hillitsemisessä.” (Kol. 2:20-23)

Miten ”reformoitu” kristitty suhtautuu Jumalaan, luomakuntaan ja ihmiskuntaan?

Miten meidän pitäisi ajatella Jumalasta? Teologiamme…

Joitakin meille kristittyinä tärkeitä teologisia ja raamatullisia teemoja ovat:

Meillä on ”korkea” käsitys Jumalasta: Tunnustamme ja korostamme Jumalan kuninkuutta. Vahvistamme, että Hän on luomakunnan keskipisteenä, ja tunnustamme Hänen ehdottoman suvereniteettinsa. Haluamme, että meillä on ”korkea” näkemys Jumalasta ja Hänen armollisesta kaiken hallitsemisestaan. Reformoidut kristityt uskovat Jumalan suvereniteettiin, hänen suvereeniin armoonsa uskovien pelastamiseksi ja hänen päivittäiseen johdatukseensa ja tukeutuvat siihen.

Kirjoitukset:
Me uskomme, että Raamatun ovat kirjoittaneet Pyhän Hengen innoittamat ihmiset. Uskomme Vanhan ja Uuden testamentin auktoriteettiin ainoana elämän ja uskon sääntönä. Siksi reformoituina kristittyinä keskitymme kulttuurisesti relevanttiin saarnaan, jossa paljastamme ja selitämme pyhiä kirjoituksia, jotta voimme tuomita, kehottaa ja rohkaista uskovia heidän jokapäiväisessä elämässään ja jumalanpalveluksessaan.

”Mutta mitä teihin tulee, niin pysykää siinä, mitä olette oppineet ja mistä olette tulleet vakuuttuneiksi, koska tunnette ne, joilta olette sen oppineet, ja kuinka olette lapsesta asti tunteneet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä teidät viisaiksi pelastukseen uskon kautta Kristukseen Jeesukseen. Kaikki Raamattu on Jumalan puhaltamaa ja hyödyllinen opettamiseen, nuhtelemiseen, oikaisemiseen ja vanhurskauteen kasvattamiseen, jotta Jumalan palvelija olisi perusteellisesti varustautunut jokaiseen hyvään työhön.” (2. Tim. 3:14-17)

Ihmisyyden langenneisuus: Ihmiskunta on epätäydellinen ja se on rikkonut suhteensa Jumalaan kapinallisuutemme kautta. Yksikään ihminen ei ole täydellinen. Meidän kaikkien on sovittava Jumalan kanssa, mutta koska olemme epätäydellisiä, emme kykene sovintoon pelkillä teoillamme tai aikomuksillamme. Tarvitsemme Jumalaa voittamaan syntimme ja rikkinäisyytemme. Jos aiomme tulla pyhiksi, niin kuin hän on pyhä, tarvitsemme hänen apuaan. Ilman Jumalan armoa ja voimaa ihmiskunta ei kykene löytämään tietä hänen luokseen.

”Ei ole mitään eroa juutalaisen ja pakanan välillä, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat jääneet vaille Jumalan kirkkautta, ja kaikki vanhurskautuvat vapaasti hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on tullut Kristuksen Jeesuksen kautta.”” (Room. 3:22-23)

Jeesus ”Poikana” ja hänen työnsä ristillä: Reformoidut kristityt uskovat, että Jeesuksen kuolema ristillä ja hänen ylösnousemuksensa kuolleista on olennainen pelastusteko niiden puolesta, jotka uskovat. Uskomme, että kristityt omaksuvat tämän sovitustyön armosta yksin uskon kautta. Uskomme Jeesuksen ristin työhön vapauttaa meidät synneistämme ja tekee meistä ”uuden luomuksen” Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesuksen työ ristillä ei ainoastaan voittanut synnin vaikutuksia niiden elämässä, jotka uskovat, vaan Jeesuksen ristin työn kautta Jumala sovitti itsensä kanssa kaiken! Jeesuksen risti on meidän henkilökohtaista pelastustamme varten. Se on myös henkilökohtaista pelastustamme suurempi. Kristuksen ristin työn kautta koko luomakunta uudistuu.

”Poika on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen koko luomakunnan yläpuolella. Sillä hänessä on luotu kaikki: mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, olivatpa ne valtaistuimia tai voimia tai hallitsijoita tai auktoriteetteja; kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ennen kaikkea, ja hänessä kaikki pysyy yhdessä. Ja hän on ruumiin, seurakunnan, pää; hän on alku ja esikoinen kuolleiden joukosta, jotta hänellä olisi ylivalta kaikessa. Sillä Jumala on mielistynyt siihen, että koko hänen täyteytensä asuu hänessä, ja että hän on hänen kauttansa sovittanut itsensä kanssa kaiken, sekä maan päällä että taivaissa, tekemällä rauhan hänen ristillä vuodatetun verensä kautta.” (Kol. 1:15-20)

”Kun te olitte kuolleet synteihinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, Jumala teki teidät eläviksi Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki syntimme anteeksi ja kumosi laillisen velkasyyteemme, joka oli meitä vastaan ja tuomitsi meidät; hän otti sen pois naulaamalla sen ristiin. Ja riisuttuaan voimat ja vallanpitäjät aseista hän teki niistä julkisen näytöksen voittamalla ne ristillä.” (Kol. 2:13-15)

Pelastus armosta uskon kautta:
Reformoituneet kristityt uskovat, että ihminen ei voi tehdä mitään ”ansaitakseen” pelastuksen Jumalan oikeudenmukaisesta rangaistuksesta syntiemme tähden. Pelastuksemme tulee meille armosta, Jumalan ansaitsemattomasta suosiosta, uskon kautta Jeesuksen työhön ristillä.

”Sillä armosta te olette pelastuneet, uskon kautta – ja tämä ei ole teiltä itseltänne, vaan se on Jumalan lahja – ei tekojen kautta, niin ettei kukaan voi kerskata sillä. Sillä me olemme Jumalan kätten työtä, luotuja Kristuksessa Jeesuksessa tekemään hyviä tekoja, jotka Jumala on etukäteen valmistanut meitä varten.”” (Ef. 2:8-10)

Meidät on pitänyt Jumala: Reformoidut kristityt ymmärtävät, että Jumala on se, joka kutsui meidät, tuomitsee meidät, lunastaa meidät ja valtuuttaa meidät. Uskomme myös, että Jumala on uskollinen pitämään meidät uskossamme. Aivan kuten hän aloitti suhteen meihin, hän on uskollinen pitämään meistä kiinni… silloinkin, kun me emme ole uskollisia hänelle. Pelastuksessamme on kyse hänen uskollisuudestaan, ei meidän uskollisuudestamme!

”Minun lampaani kuuntelevat minun ääntäni; minä tunnen heidät, ja he seuraavat minua. Minä annan heille iankaikkisen elämän, eivätkä he ikinä huku; kukaan ei saa riistää heitä minun kädestäni. Isäni, joka on antanut heidät minulle, on kaikkia suurempi; kukaan ei voi riistää heitä Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä.” (Joh. 10:27-30)

Pyhän Hengen työ ja persoona: Jumalan suvereeni armo kohdistuu uskovaan Pyhän Hengen työn kautta. Pyhän Hengen työn kautta Jumala tuomitsee meidät rikkinäisyydestämme, antaa meille uskon Jeesuksen työhön ristillä, antaa meille Hengen hedelmän kristillistä luonnetta ja pyhyyttä varten ja valtuuttaa meidät hengellisillä lahjoilla rohkaisemaan ja rakentamaan muita kristittyjä ja julistamaan hyvää sanomaa Jeesuksesta epäuskoisille. Jos kristityt aikovat koskaan saada aikaan mitään pysyvää ja ikuista arvoa, sen on oltava Pyhän Hengen voimaannuttamaa. Ilman Kristusta ja hänen Henkeään emme voi saada aikaan mitään ikuista arvoa.”

”Jos te rakastatte minua, niin pitäkää minun käskyni. Ja minä pyydän Isältä, ja hän antaa teille toisen puolestapuhujan, joka auttaa teitä ja on teidän kanssanne iankaikkisesti – totuuden Hengen. Maailma ei voi hyväksyä häntä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja tulee olemaan teissä. Minä en jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne.” (Joh. 14:14-18)

Jumalan valtakunta: Jumala on luonut kaiken, hän on lunastanut kaiken Jeesuksen Kristuksen työn kautta, ja Kristuksen kautta Jumala julistaa herruuttaan luomakunnan jokaisessa neliösenttimetrissä. Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, hän perusti valtakuntansa. Kun Kristus palaa uudelleen, hän saattaa valtakuntansa täydelliseksi. Meillä on laaja käsitys valtakunnan elämästä ja palvelusta. Uskomme, että kaikki elämänalueet kuuluvat Jeesuksen herruuden alaisuuteen. Uskomme, että kristityt on kutsuttu osallistumaan hänen valtakuntansa rakentamiseen hänen Henkensä lahjojen ja voiman kautta julistamalla aktiivisesti Jeesuksen herruudesta.

Kirkko: Kirkko on enemmän kuin rakennus. Reformoidut kristityt uskovat, että kirkko on Jumalan valtakunnan edustaja maailmassa. Jumala tuo valtakuntansa sen kautta, että Pyhä Henki voimaannuttaa hänen kansansa palvelukseen. Uskomme, että on olemassa vain yksi kirkko, se on Jeesuksen kirkko. Näemme Sunrisen osana yhtä universaalia (katolista, pienellä ”c:llä”…) kirkkoa. Jeesuksen Kristuksen kirkko on suurempi kuin mikään uskontokunta, se määritellään Jumalan valitsemiksi ja Pyhällä Hengellä täytetyiksi ihmisiksi, ja se ulottuu vuosisatojen sekä valtamerten yli.
Kaikkien uskovien pappeus: Reformoidut kristityt ovat sitä mieltä, että kirkossa ei ole mitään virkaa, joka olisi tärkeämpi tai ”hengellisempi” kuin toinen. Jokaisella uskovalla on auktoriteetti ja kyky tulla suoraan Jumalan luo ilman minkään muun ihmisen välitystä. Kristus on suuri ylipappimme.

Reformoitu maailman- ja elämänkatsomus: Reformoidut kristityt uskovat, että Jumala on antanut meille kulttuurisen mandaatin. Se tarkoittaa, että meidän on vietävä Kristus kulttuuriimme. Koska Jumala on sovittanut kaiken itsensä kanssa Kristuksen ristin työn kautta, hän on siten lunastamassa kulttuurimme. Jumala lunastaa kulttuurin varustamalla ja valtuuttamalla palvelijansa julistamaan Jeesuksen Kristuksen herruudesta kaikilla kulttuurimme vaikutusalueilla (koulutus, maatalous, liike-elämä, hallitus, ympäristö, perhe, lääketiede, oikeusjärjestelmä, taide, viihde, tiede ja teknologia). Jumala lunastaa ja tekee kaiken uudeksi. Hän saa tämän aikaan kutsumalla meidät mukaan siihen, mitä hän tekee.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.