California Laws on Meal and Rest Breaks

Geeft uw werkgever in Californië u maaltijd- en rustpauzes? Het zal u misschien verbazen dat de federale wet werknemers geen recht geeft op vrije tijd om te lunchen (of een andere maaltijd) of het recht om korte pauzes te nemen tijdens de werkdag. Hoewel werknemers betaald moeten worden voor korte pauzes die zij overdag mogen nemen, zijn werkgevers niet verplicht deze pauzes te voorzien. Veel werkgevers bieden deze pauzes aan uit gewoonte en beleid, wellicht omdat zij inzien dat een werknemer die hongerig en vermoeid is, niet productief of aangenaam is voor klanten en collega’s. Hoe verstandig dit ook lijkt, werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om pauzes toe te staan, althans niet volgens de federale wetgeving.

De wetgeving van de deelstaten is echter een ander verhaal. Een aantal staten eist van werkgevers dat zij maaltijd- of rustpauzes toestaan. Californië is een van de weinige staten die beide voorschrijft.

Federale wetgeving: Betaalde versus onbetaalde pauzes

De federale wet verplicht werkgevers om de gewerkte uren te betalen, inclusief bepaalde tijd die een werkgever als “pauzes” kan aanwijzen. Als een werknemer bijvoorbeeld tijdens een maaltijd moet doorwerken, moet die tijd worden betaald. Een receptioniste die tijdens de lunch de telefoon moet opnemen of op leveringen moet wachten, moet voor die tijd worden betaald, evenals een paralegal die tijdens het werk aan zijn bureau luncht of een reparateur die een snelle hap neemt terwijl hij van het ene naar het andere werk rijdt. Zelfs als een werkgever deze tijd een lunchpauze noemt, werkt de werknemer nog steeds en heeft hij recht op loon.

De federale wet vereist ook dat werkgevers betalen voor korte pauzes die een werknemer gedurende de dag mag nemen. Pauzes van vijf tot 20 minuten worden beschouwd als onderdeel van de werkdag, waarvoor werknemers moeten worden betaald.

Werkgevers hoeven niet te betalen voor bonafide maaltijdpauzes, waarin de werknemer wordt vrijgesteld van alle taken om een maaltijd te nuttigen. Een werknemer hoeft tijdens een maaltijdpauze de werkplek niet te mogen verlaten, zolang hij maar geen werk hoeft te verrichten. Gewoonlijk is een maaltijdpauze “bonafide” als zij ten minste 30 minuten duurt, hoewel kortere pauzes ook in aanmerking kunnen komen, afhankelijk van de omstandigheden.

Deze regels zijn echter alleen van toepassing als een werkgever pauzes toestaat. De federale wet eist alleen dat een werkgever voor bepaalde tijd betaalt, zelfs als die als pauze wordt aangemerkt. Het verplicht werkgevers niet om pauzetijd aan te bieden.

California Law Requires Meal and Rest Breaks

California is een van de weinige staten die niet alleen van werkgevers eist dat zij pauzes aanbieden, maar ook dat werknemers voor een deel van deze tijd worden betaald. Californië eist dat werkgevers zowel een maaltijdpauze als betaalde rustpauzes aanbieden.

Maaltijdpauzes

Californië eist dat werkgevers een maaltijdpauze van 30 minuten aanbieden zodra de werknemer vijf uur heeft gewerkt. Een werkgever hoeft niet te betalen voor deze tijd; met andere woorden, maaltijdpauzes zijn onbetaald. Als de werkdag van de werknemer in zes uur of minder wordt voltooid, kan de werknemer ermee instemmen af te zien van het recht op een maaltijdpauze (opgeven).

Een werknemer die tien uur werkt, heeft recht op een tweede, onbetaalde maaltijdpauze van 30 minuten. Als de hele werkdag niet langer dan 12 uur zal duren, kan de werknemer afzien van het recht op een tweede maaltijdpauze. Van de tweede pauze kan echter alleen worden afgezien als de werknemer de eerste pauze ook daadwerkelijk heeft genomen. (Met andere woorden, een werknemer mag niet op één dag van beide pauzes afzien.)

Als de aard van het werk het de werknemer onmogelijk maakt om alle taken te onderbreken, mag de werkgever een diensttijd tijdens de maaltijd toekennen. Deze tijd moet echter worden betaald, en de werknemer moet schriftelijk instemmen met de pauze tijdens de dienst.

Rustpauzes

Californië verplicht werkgevers ook om voor rustpauzes te zorgen. Werkgevers moeten werknemers voor elke vier gewerkte uren (of het grootste gedeelte daarvan) een betaalde rustpauze van tien minuten gunnen. Indien mogelijk, moeten deze pauzes in het midden van de werkperiode worden ingelast. Pauzes zijn niet vereist voor werknemers met een totale dagelijkse arbeidstijd van minder dan drieëneenhalf uur.

Moet een werknemer zijn pauze nemen?

In 2012 deed het Hooggerechtshof van Californië uitspraak in een grote zaak over maaltijd- en rustpauzes. Het Hof oordeelde dat werkgevers aan hun maaltijdpauzeverplichting hebben voldaan als zij werknemers gedurende een half uur ontheffen van alle taken en werknemers toestaan de werkplek te verlaten. Werkgevers mogen werknemers niet onder druk zetten om tijdens hun maaltijdpauze te werken, maar ze zijn niet verplicht toezicht te houden op werknemers om ervoor te zorgen dat niemand tijdens een pauze werkt.

Het Hof heeft ook een aantal vragen beantwoord over wanneer pauzes tijdens een dienst moeten worden aangeboden, waaronder de vraag hoe lang een werknemer tussen pauzes mag werken. Voor meer informatie, zie onze blogpost Meal and Rest BreakGuidance from California Supreme Court.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.