Cum ne modelează viața un creștin?

Cum ar trebui să trăim? Pietatea noastră…

Dacă a fi creștin înseamnă a urma învățăturile lui Isus Hristos, atunci, prin definiție, există implicații și efecte practice pentru viața și credința noastră. Modul în care ne „trăim” creștinismul a fost numit în multe feluri de-a lungul istoriei Bisericii – evlavia noastră, slujirea noastră, stilul nostru de viață, angajamentul nostru de viață. Oricum i s-ar spune, modul în care ne trăim credința creștină este influențat de multe lucruri, inclusiv de părinții noștri, de cultura noastră, de Biserica noastră. Unul dintre obiectivele Bisericii Sunrise este de a identifica din Biblie modul în care ar trebui să ne modelăm viața. Cât de mult din creștinul modern din America de Nord este creștinismul biblic și cât de mult ne-a fost transmis de familiile noastre sau de cultura noastră?

Câteva dintre aspectele legate de stilul de viață și de evlavie care sunt importante pentru noi ca și creștini reformați sunt:

Iubirea lui Dumnezeu: Noi credem că Dumnezeu i-a chemat pe toți oamenii să-L iubească. Nu doar ca o simplă emoție, ci ca un angajament și o expresie a credinței. Ca și creștini noi credem că Dumnezeu există ca ființă suverană și supremă. Dacă Dumnezeu există așa cum este revelat în scripturile evreiești și creștine, atunci el este demn de dragostea noastră, de angajamentul nostru, de devotamentul nostru. Fiecare persoană este chemată să-L iubească pe Dumnezeu cu toată ființa sa.

„Iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta”. (Deut. 6:5)

Iubirea celorlalți: (Bunăvoința, dragostea și dreptatea biblică): Dumnezeu a fost milostiv cu noi prin iertarea, îndurarea și provizia Sa. El ne-a iubit și ne-a protejat atunci când nu o meritam. În lumina iubirii Sale față de noi, suntem chemați să extindem o iubire, o milă și o dreptate similare față de cei din jurul nostru… chiar și atunci când nu o merită.

„…iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.” (Lev. 19:18)

Să-L urmăm pe Isus: (Domnia lui Hristos): Dacă Isus, într-adevăr, a murit pe cruce, ca ispășire pentru păcatul nostru, atunci un asemenea act de imensă dragoste și har cere un răspuns sincer. Singurul răspuns demn la Isus ca „Mântuitor” al nostru este să ne supunem lui Isus ca „Domn” al nostru. Aceasta înseamnă că cerințele lui Iisus față de ucenicii Săi devin o așteptare pentru noi, la care ne supunem de bunăvoie. Isus are dreptul să domine asupra priorităților, opiniilor și dorințelor noastre. Îl îmbrățișăm de bunăvoie pe Hristos și pe poporul Său.

„De aceea, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să asculte de tot ce v-am poruncit Eu.” (Mat. 28:19-20)

Închinarea lui Dumnezeu: Noi credem că Dumnezeu i-a chemat pe toți oamenii să I se închine. Închinarea are loc în Ziua Domnului (duminică, prima zi a săptămânii în care Isus s-a ridicat din mormânt), dar se dorește a fi, de asemenea, un mod de viață zilnic. Creștinii reformați cred că „toată viața este religie”. Astfel, închinarea nu este ceva ce se întâmplă doar o oră duminica sau doar în sanctuarul unei biserici, ci mai degrabă tot ceea ce facem, ar trebui să facem pentru gloria lui Dumnezeu. Prin urmare, închinarea la Biserica Sunrise nu se referă la o „performanță lustruită”. Mai degrabă, închinarea noastră corporativă este menită să fie o expresie a diverselor daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat și a diverselor culturi din care ne-a chemat. Noi credem că închinarea ar trebui să fie atât relevantă din punct de vedere cultural (contemporană), cât și onorantă din punct de vedere istoric (tradițională). Mai presus de toate, credem că închinarea noastră către Dumnezeu ar trebui să se concentreze asupra lui, nu asupra noastră și nici asupra preferințelor noastre. Închinarea este despre Dumnezeu, nu despre noi.

Păcat, mântuire, slujire: Un rezumat al călătoriei omenirii de la condiția noastră de stricăciune, la mântuire prin credința în lucrarea lui Isus pe cruce, și scopul nostru de a ne oferi viața în slujire lui Dumnezeu dintr-o inimă plină de recunoștință.

„Așadar, dacă este cineva în Hristos, a venit o nouă creație: Cel vechi a dispărut, cel nou este aici! Toate acestea vin de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine prin Hristos și ne-a dat slujba împăcării: că Dumnezeu împăca lumea cu sine în Hristos, fără a socoti păcatele oamenilor împotriva lor. Și ne-a încredințat nouă mesajul împăcării. Prin urmare, noi suntem ambasadorii lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar face apelul său prin noi. Noi vă implorăm în numele lui Hristos: Împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu L-a făcut pe Cel care nu avea păcat să fie păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim în El neprihănirea lui Dumnezeu.” (2 Cor. 5:17-21)

Comunitatea legământului: Chemarea credincioșilor de a trăi în legământ cu Dumnezeu este, de asemenea, o chemare de a trăi în comunitate cu alți credincioși. Dacă credincioșii sunt făcuți una cu Dumnezeu prin Isus, atunci și noi suntem făcuți una cu ceilalți, fiind astfel chemați să ne iubim, să ne iertăm și să ne slujim unii pe alții. Ca membri ai legământului lui Dumnezeu, avem o relație „verticală” cu Dumnezeu, dar și o relație „orizontală” cu ceilalți creștini.

Libertatea creștină responsabilă: Din moment ce „toată viața este religie”, atunci noi credem că modul în care ne trăim viața de zi cu zi contează. Din moment ce Dumnezeu ne-a câștigat prin harul Său, noi am ales să umblăm prin har și să trăim în har, nu după legile sau regulile oamenilor. Creștinii nu trebuie să încerce să fie „sfinți”. Creștinii SUNT sfinți pentru că lucrarea lui Hristos pe cruce ne-a făcut astfel. Astfel, nu punem accent pe „reguli” în comunitatea noastră de legământ. Cu toate acestea, îndemnăm fiecare creștin să trăiască sfințenia pe care Dumnezeu i-a dat-o cu o libertate responsabilă. Suntem făcuți sfinți, chemați să-L glorificăm pe Dumnezeu și împuterniciți să fim o mărturie pentru lume. Fiecare dintre noi este chemat să se lupte cu ceea ce înseamnă acest lucru și cu modul cel mai bun de a-L glorifica pe Dumnezeu în cultura în care El ne-a așezat, căutând în mod responsabil binele celor din jurul nostru.

„Din moment ce ați murit împreună cu Hristos față de forțele spirituale elementare ale acestei lumi, de ce, ca și cum ați aparține încă lumii, vă supuneți regulilor ei: „Nu manipulați! Nu gustați! Nu atingeți!”?”? Aceste reguli, care au legătură cu lucruri care sunt toate destinate să piară odată cu utilizarea, se bazează pe porunci și învățături pur umane. Astfel de reguli au, într-adevăr, o aparență de înțelepciune, cu închinarea lor autoimpusă, cu falsa lor umilință și cu tratamentul lor aspru față de trup, dar le lipsește orice valoare în ceea ce privește limitarea desfătărilor senzuale.” (Coloseni 2:20-23)

Cum Îl vede un creștin „reformat” pe Dumnezeu, creația și umanitatea?

Cum ar trebui să ne gândim la Dumnezeu? Teologia noastră…

Câteva teme teologice și biblice care sunt importante pentru noi ca și creștini sunt:

Susținem o viziune „înaltă” despre Dumnezeu: Recunoaștem și subliniem împărăția lui Dumnezeu. Afirmăm că El se află în centrul creației și recunoaștem suveranitatea Sa absolută. Dorim să avem o viziune „înaltă” despre Dumnezeu și despre controlul Său plin de har asupra tuturor lucrurilor. Creștinii reformați cred și se bazează pe Suveranitatea lui Dumnezeu, pe harul Său suveran pentru mântuirea credincioșilor și pe călăuzirea Sa zilnică.

Scrierile:
Credem că Biblia a fost scrisă de ființe umane inspirate de Duhul Sfânt. Credem în autoritatea Vechiului și Noului Testament ca fiind singura noastră regulă pentru viață și credință. De aceea, în calitate de creștini reformați, ne concentrăm pe o predicare relevantă din punct de vedere cultural, expunând și explicând Scripturile, pentru a-i convinge, avertiza și încuraja pe credincioși în viața și slujirea lor de zi cu zi.

„Cât despre voi, însă, continuați în ceea ce ați învățat și v-ați convins, pentru că îi cunoașteți pe cei de la care ați învățat-o și pentru că ați cunoscut din pruncie Sfintele Scripturi, care pot să vă facă înțelepți pentru mântuire, prin credința în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este folositoare pentru a învăța, a mustra, a corecta și a instrui în neprihănire, astfel încât slujitorul lui Dumnezeu să fie bine echipat pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei 3:14-17)

Căderea omenirii: Omenirea este imperfectă și a rupt relația cu Dumnezeu prin răzvrătirea noastră. Nici o ființă umană nu este perfectă. Cu toții avem nevoie să ne împăcăm cu Dumnezeu, dar, pentru că suntem imperfecți, suntem incapabili să ne împăcăm doar prin faptele sau intențiile noastre. Avem nevoie de Dumnezeu pentru a ne birui păcatul și ruperea noastră. Dacă vrem să devenim sfinți, așa cum El este sfânt, avem nevoie de ajutorul Lui. În afara harului și a puterii lui Dumnezeu, omenirea este incapabilă să găsească calea noastră spre El.

„Nu este nicio diferență între iudei și neamuri, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, și toți sunt îndreptățiți în mod gratuit prin harul Său, prin răscumpărarea care a venit prin Hristos Isus.” (Romani 3:22-23)

Jesus ca „Fiu” și lucrarea Sa pe cruce: Creștinii reformați cred că moartea lui Isus pe cruce și învierea Sa din morți este lucrarea esențială a mântuirii în favoarea celor care vor crede. Noi credem că creștinii își însușesc această lucrare de ispășire prin har, numai prin credință. Credința noastră în lucrarea lui Isus pe cruce este cea care ne eliberează de păcatele noastre și ne face o „creație nouă” în Isus Hristos. Nu numai că lucrarea lui Isus pe cruce a învins efectele păcatului în viețile celor care cred, dar prin lucrarea lui Isus pe cruce, Dumnezeu a împăcat cu Sine, toate lucrurile! Crucea lui Isus este pentru mântuirea noastră personală. Ea este, de asemenea, mai mare decât mântuirea noastră personală. Prin lucrarea lui Hristos pe cruce, întreaga creație va fi reînnoită.

„Fiul este chipul lui Dumnezeu cel invizibil, cel dintâi născut peste toată creația. Căci în El au fost create toate lucrurile: cele din cer și cele de pe pământ, cele văzute și cele invizibile, fie tronuri, fie puteri, fie dregătorii, fie autorități; toate lucrurile au fost create prin El și pentru El. El este înaintea tuturor lucrurilor și în El toate lucrurile se țin împreună. El este capul trupului, adică al Bisericii; El este începutul și Cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate să aibă supremația. Căci Dumnezeu a binevoit ca toată plinătatea sa să locuiască în el și, prin el, să împace cu sine toate lucrurile, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin sângele său, vărsat pe cruce.” (Coloseni 1:15-20)

„Când erați morți în păcatele voastre și în necircumcizia cărnii voastre, Dumnezeu v-a făcut vii împreună cu Hristos. El ne-a iertat toate păcatele noastre, anulând acuzația de îndatorare legală, care stătea împotriva noastră și ne condamna; a luat-o, bătând-o în cuie pe cruce. Și, după ce a dezarmat puterile și autoritățile, le-a făcut un spectacol public, triumfând asupra lor prin cruce.” (Coloseni 2:13-15)

Mântuirea prin har prin credință:
Creștinii reformați cred că ființele umane nu pot face nimic pentru a „merita” mântuirea din pedeapsa dreaptă a lui Dumnezeu pentru păcatul nostru. Mântuirea noastră ne vine prin har, prin favoarea nemeritată a lui Dumnezeu, prin credința în lucrarea lui Isus pe cruce.

„Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință – și aceasta nu vine de la voi înșivă, ci este darul lui Dumnezeu – nu prin fapte, pentru ca nimeni să nu se poată lăuda. Căci noi suntem lucrarea lui Dumnezeu, creați în Hristos Isus pentru a face fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să le facem.” (Efeseni 2:8-10)

Suntem ținuți de Dumnezeu: Creștinii reformați înțeleg că Dumnezeu a fost cel care ne-a chemat, ne convinge, ne răscumpără și ne dă putere. Credem, de asemenea, că Dumnezeu va fi credincios să ne țină ferm în credința noastră. Așa cum a inițiat o relație cu noi, El va fi credincios să ne țină… chiar și atunci când nu reușim să fim credincioși față de El. Mântuirea noastră ține de credincioșia Lui, nu de a noastră!

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc și ele Mă urmează. Eu le dau viața veșnică și nu vor pieri niciodată; nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toți; nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. Eu și Tatăl suntem una”. (Ioan 10:27-30)

Lucrarea și persoana Duhului Sfânt: Harul suveran al lui Dumnezeu este aplicat credinciosului prin lucrarea Duhului Sfânt. Prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu ne convinge de stricăciunea noastră, ne dă credința în lucrarea lui Isus pe cruce, ne dă roadele Duhului pentru caracterul creștin și sfințenia creștină și ne împuternicește cu daruri spirituale pentru a-i încuraja și edifica pe ceilalți creștini și pentru a proclama vestea bună a lui Isus necredincioșilor. Dacă creștinii vor realiza vreodată ceva de valoare durabilă și veșnică, trebuie să fie împuterniciți de Duhul Sfânt. În afara lui Hristos și a Duhului Său nu putem realiza nimic de valoare veșnică.

„Dacă Mă iubești, păzește poruncile Mele. Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt apărător care să vă ajute și să fie cu voi în veci – Duhul adevărului. Lumea nu-l poate accepta, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, pentru că el trăiește cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, ci voi veni la voi.” (Ioan 14:14-18)

Regatul lui Dumnezeu: Dumnezeu a creat toate lucrurile, a răscumpărat toate lucrurile prin lucrarea lui Isus Hristos și, prin Hristos, Dumnezeu proclamă domnia Sa asupra fiecărui centimetru pătrat al creației. Când Isus a venit prima dată, El și-a stabilit împărăția. Când Hristos se va întoarce din nou, își va desăvârși Împărăția. Avem o înțelegere largă a vieții și slujirii împărătești. Credem că toate domeniile vieții se află sub Domnia lui Isus. Credem că creștinii sunt chemați să participe la construirea Împărăției Sale prin darurile și puterea Duhului Său, proclamând în mod activ Domnia lui Isus.

Biserica: Biserica este mai mult decât o clădire. Creștinii reformați cred că Biserica este agentul Împărăției lui Dumnezeu în lume. Dumnezeu aduce Împărăția Sa prin împuternicirea poporului Său pentru slujire prin Duhul Sfânt. Noi credem că există o singură Biserică, și anume Biserica lui Isus. Noi considerăm că Sunrise face parte din singura Biserică universală (catolică cu „c” mic…). Biserica lui Isus Hristos este mai mare decât orice confesiune, definită ca fiind cei aleși de Dumnezeu și plini de Duhul Sfânt, și se întinde peste secole, precum și peste oceane.
Preoția tuturor credincioșilor: Creștinii reformați susțin că nu există o poziție în biserică care să fie mai importantă sau mai „spirituală” decât alta. Fiecare credincios are autoritatea și capacitatea de a ajunge direct la Dumnezeu, fără medierea vreunei alte ființe umane. Hristos este marele nostru mare preot.

O viziune reformată asupra lumii și vieții: Creștinii reformați cred că am primit de la Dumnezeu un mandat cultural. Aceasta înseamnă că trebuie să-L ducem pe Hristos în cultura noastră. Din moment ce Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu Sine prin lucrarea lui Hristos pe cruce, El răscumpără, astfel, cultura noastră. Dumnezeu răscumpără cultura prin echiparea și împuternicirea slujitorilor Săi pentru a proclama domnia lui Isus Hristos asupra fiecărei sfere de influență din cultura noastră (educație, agricultură, afaceri, guvern, mediu, familie, medicină, sistem juridic, arte, divertisment, știință și tehnologie). Dumnezeu răscumpără și face toate lucrurile noi. El realizează acest lucru invitându-ne să ne alăturăm Lui în ceea ce face.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.