Hur påverkar det våra liv att vara kristna?

Hur bör vi leva? Vår fromhet…

Om det att vara kristen innebär att följa Jesu Kristi läror finns det per definition praktiska konsekvenser och effekter för vårt liv och vår tro. Hur vi ”lever” vår kristendom har kallats många saker genom kyrkans historia – vår fromhet, vår tjänst, vår livsstil, vårt livsengagemang. Vad man än kallar det, så påverkas vårt sätt att leva vår kristna tro av många saker, bland annat våra föräldrar, vår kultur och vår kyrka. Ett av målen för Sunrise Church är att utifrån Bibeln identifiera hur vi bör forma våra liv. Hur mycket av den moderna kristna i Nordamerika är biblisk kristendom och hur mycket har vi fått i arv från våra familjer eller vår kultur?

Några frågor om livsstil och fromhet som är viktiga för oss som reformerta kristna är:

Loving God: Vi tror att Gud har kallat alla människor till att älska honom. Inte bara som en känsla utan som ett åtagande och ett uttryck för tro. Som kristna tror vi att Gud existerar som den suveräna och högsta varelsen. Om Gud existerar på det sätt som uppenbaras i de judiska och kristna skrifterna är han värd vår kärlek, vårt engagemang och vår hängivenhet. Varje person är kallad att älska Gud av hela sitt väsen.

”Älska HERREN din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din styrka”. (5 Mos 6:5)

Kärlek till andra: (Välvilja, kärlek och biblisk rättvisa): Gud har varit nådig mot oss genom sin förlåtelse, barmhärtighet och försörjning. Han älskade och skyddade oss när vi inte förtjänade det. Mot bakgrund av hans kärlek till oss är vi kallade att utsträcka liknande kärlek, barmhärtighet och rättvisa till dem omkring oss… även när de inte förtjänar det.

”…älska din nästa som dig själv. Jag är HERREN.” (3 Mos 19:18)

Följa Jesus: (Kristi herravälde): Om Jesus verkligen dog på korset som försoning för vår synd, så kräver en sådan handling av oerhörd kärlek och nåd ett uppriktigt svar. Det enda värdiga svaret på Jesus som vår ”frälsare” är att underkasta sig Jesus som vår ”herre”. Detta innebär att Jesu krav på sina lärjungar blir en förväntan för oss som vi villigt underkastar oss. Jesus har rätt att styra över våra prioriteringar, åsikter och önskningar. Vi omfamnar villigt Kristus och hans folk.

”Gå därför och gör alla nationer till lärjungar, döpa dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att lyda allt vad jag har befallt er”. (Matt 28:19-20)

Dyrka Gud: Vi tror att Gud har kallat alla människor till att dyrka honom. Tillbedjan sker på Herrens dag (söndag, den första dagen i veckan då Jesus uppstod från graven) men den är också tänkt att vara ett dagligt sätt att leva. Reformerade kristna anser att ”hela livet är religion”. Således är tillbedjan inte något som bara sker under en timme på söndagen, eller bara i en kyrkans helgedom, utan allt vi gör bör vi göra till Guds ära. Därför handlar gudstjänsten i Sunrise Church inte om en ”polerad föreställning”. Vår gemensamma gudstjänst är snarare avsedd att vara ett uttryck för de olika gåvor som Gud har gett oss och de olika kulturer från vilka han har kallat oss. Vi anser att gudstjänsten bör vara både kulturellt relevant (modern) och historiskt hedrande (traditionell). Framför allt anser vi att vår tillbedjan till Gud ska vara inriktad på honom, inte på oss själva eller våra preferenser. Tillbedjan handlar om Gud, inte om oss.

Synden, frälsningen, gudstjänsten: En sammanfattning av mänsklighetens resa från vårt tillstånd av förkrosselse till frälsning genom tro på Jesu verk på korset och vårt mål att erbjuda våra liv i tjänst till Gud utifrån ett hjärta av tacksamhet.

”Därför, om någon är i Kristus, har den nya skapelsen kommit: Det gamla är borta, det nya är här! Allt detta kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningstjänsten: att Gud försonade världen med sig själv i Kristus och inte räknade människornas synder mot dem. Och han har överlämnat försoningens budskap till oss. Vi är därför Kristi ambassadörer, som om Gud skulle vädja genom oss. Vi vädjar till er på Kristi vägnar: Försonas med Gud. Gud gjorde honom, som inte hade synd, till synd för oss, så att vi i honom skulle bli Guds rättfärdighet.” (2 Kor 5:17-21)

Förbundsgemenskap: De troendes kallelse att leva i förbundet med Gud är också en kallelse att leva i gemenskap med andra troende. Om de troende har blivit ett med Gud genom Jesus, så har vi också blivit ett med varandra och är därför kallade att älska, förlåta och tjäna varandra. Som medlemmar i Guds förbund har vi en ”vertikal” relation med Gud, men också en ”horisontell” relation med andra kristna.

Responsible Christian Freedom: Eftersom ”hela livet är religion” anser vi att det spelar roll hur vi lever våra liv på daglig basis. Eftersom Gud vann oss genom sin nåd valde vi att vandra av nåd och leva i nåd, inte enligt människors lagar eller regler. Kristna behöver inte försöka vara ”heliga”. Kristna ÄR heliga eftersom Kristi verk på korset gjorde oss till det. Därför betonar vi inte ”regler” i vår förbundsgemenskap. Vi uppmanar dock varje kristen att leva ut den helighet som Gud har gett honom eller henne med ansvarsfull frihet. Vi har blivit heliga, är kallade att förhärliga Gud och har befogenhet att vara ett vittne för världen. Var och en av oss är kallad att brottas med vad detta innebär och hur vi bäst kan förhärliga Gud i den kultur där han har placerat oss, genom att på ett ansvarsfullt sätt söka det goda för dem som finns runt omkring oss.

”Eftersom ni tillsammans med Kristus har dött för denna världs andliga grundkrafter, varför underkastar ni er då dess regler, som om ni fortfarande hörde till världen: ”Hantera inte! Smaka inte! Rör inte!”? Dessa regler, som har att göra med saker som alla är avsedda att förgås med användningen, är baserade på enbart mänskliga bud och läror. Sådana regler har visserligen ett utseende av visdom, med sin självpåtagna dyrkan, sin falska ödmjukhet och sin hårda behandling av kroppen, men de saknar varje värde när det gäller att hålla tillbaka det sinnliga njutandet.” (Kolosserbrevet 2:20-23)

Hur ser en ”reformert” kristen på Gud, skapelsen och mänskligheten?

Hur bör vi tänka på Gud? Vår teologi…

Några teologiska och bibliska teman som är viktiga för oss som kristna är:

Vi har en ”hög” syn på Gud: Vi erkänner och betonar Guds kungadöme. Vi bekräftar att han står i centrum för skapelsen och erkänner hans absoluta suveränitet. Vi önskar ha en ”hög” syn på Gud och hans nådiga kontroll över allting. Reformerade kristna tror på och förlitar sig på Guds suveränitet, hans suveräna nåd för de troendes frälsning och hans dagliga vägledning.

Skrifterna:
Vi tror att Bibeln skrevs av människor inspirerade av den helige Ande. Vi tror på auktoriteten i Gamla och Nya testamentet som vår enda regel för liv och tro. Därför fokuserar vi som reformerta kristna på kulturellt relevant förkunnelse, där vi avslöjar och förklarar Skrifterna för att övertyga, förmana och uppmuntra de troende i deras dagliga liv och tjänst.

”Men vad er beträffar, fortsätt i det som ni har lärt er och blivit övertygade om, eftersom ni känner dem som ni har lärt er det av och hur ni från barnsben har känt till de heliga skrifterna, som kan göra er kloka till frälsning genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är inandad av Gud och är användbar för att undervisa, tillrättavisa, korrigera och fostra till rättfärdighet, så att Guds tjänare kan bli grundligt utrustad för varje gott verk.” (2 Timoteus 3:14-17)

Människans fallfärdighet: Mänskligheten är ofullkomlig och har brutit relationen till Gud genom vårt uppror. Ingen människa är perfekt. Vi behöver alla bli försonade med Gud, men eftersom vi är ofullkomliga är vi oförmögna att försonas enbart genom våra gärningar eller avsikter. Vi behöver Gud för att övervinna vår synd och förkrosselse. Om vi ska bli heliga, så som han är helig, behöver vi hans hjälp. Utan Guds nåd och kraft är mänskligheten oförmögen att hitta vägen till honom.

”Det finns ingen skillnad mellan jude och hedning, för alla har syndat och är inte tillräckliga för Guds härlighet, och alla rättfärdiggörs fritt av hans nåd genom den förlossning som kom genom Kristus Jesus”. (Romarbrevet 3:22-23)

Jesus som ”Son” och hans verk på korset: Reformerade kristna tror att Jesu död på korset och hans uppståndelse från de döda är det väsentliga frälsningsarbetet för dem som vill tro. Vi tror att kristna tillägnar sig detta försoningsverk av nåd enbart genom tro. Det är vår tro på Jesu arbete på korset som befriar oss från våra synder och gör oss till en ”ny skapelse” i Jesus Kristus. Jesu verk på korset övervann inte bara syndens effekter i livet för dem som tror, utan genom Jesu verk på korset försonade Gud allting med sig själv! Jesu kors är till för vår personliga frälsning. Det är också större än vår personliga frälsning. Genom Kristi arbete på korset kommer hela skapelsen att förnyas.

”Sonen är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde över hela skapelsen. Ty i honom har allting skapats: det som finns i himlen och på jorden, synligt och osynligt, vare sig det gäller troner eller makter eller härskare eller myndigheter; allting har skapats genom honom och för honom. Han är före allting, och i honom håller allting samman. Och han är huvudet för kroppen, församlingen, han är början och den förstfödde av de döda, så att han i allt ska ha överhöghet. Ty det har behagat Gud att låta hela sin fullhet bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, både det som finns på jorden och det som finns i himlen, genom att skapa fred genom hans blod som utgjordes på korset”. (Kolosserbrevet 1:15-20)

”När ni var döda i era synder och i ert kötts oomskärelse, gjorde Gud er levande med Kristus. Han förlät oss alla våra synder och har upphävt vår lagliga skuld som stod mot oss och fördömde oss; han har tagit bort den och spikat fast den på korset. Och då han har avväpnat makterna och myndigheterna har han gjort dem till ett offentligt skådespel genom att triumfera över dem genom korset.” (Kolosserbrevet 2:13-15)

Frälsning av nåd genom tro:
Reformerade kristna tror att det inte finns något som människor kan göra för att ”förtjäna” frälsning från Guds rättvisa straff för vår synd. Vår frälsning kommer till oss av nåd, Guds oförtjänta gunst, genom tro på Jesu verk på korset.

”För det är av nåd som ni har blivit frälsta, genom tro – och detta kommer inte från er själva, utan är Guds gåva – inte av gärningar, så att ingen kan skryta. Ty vi är Guds verk, skapade i Kristus Jesus för att göra goda gärningar, som Gud i förväg har förberett för oss att göra.” (Efesierbrevet 2:8-10)

Vi hålls av Gud: Reformerade kristna förstår att det var Gud som kallade oss, övertygade oss, förlöste oss och gav oss kraft. Vi tror också att Gud kommer att vara trogen och hålla oss fast i vår tro. Precis som han inledde en relation med oss kommer han att vara trogen och hålla fast vid oss … även när vi misslyckas med att vara trogna mot honom. Vår frälsning handlar om hans trofasthet, inte vår!

”Mina får lyssnar till min röst; jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig förgås; ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader, som har gett dem till mig, är större än alla; ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett.” (Johannes 10:27-30)

Den helige Andes verk och person: Guds suveräna nåd tillämpas på den troende genom den helige Andes verk. Genom den helige Andes verk överbevisar Gud oss om vår förkrosselse, ger oss tro på Jesu verk på korset, ger oss Andens frukt för kristen karaktär och helighet och ger oss kraft med andliga gåvor för att uppmuntra och bygga upp andra kristna och förkunna de goda nyheterna om Jesus till icke-troende. Om kristna någonsin ska kunna åstadkomma något av varaktigt och evigt värde måste de få kraft av den helige Ande. Utan Kristus och hans Ande kan vi inte åstadkomma något av evigt värde.

”Om ni älskar mig, håll mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan förespråkare som skall hjälpa er och vara med er i evighet – sanningens Ande. Världen kan inte acceptera honom, eftersom den varken ser honom eller känner honom. Men ni känner honom, för han lever med er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er som föräldralösa utan jag ska komma till er.” (Johannes 14:14-18)

Guds rike: Gud skapade allting, har återlöst allting genom Jesu Kristi verk, och genom Kristus förkunnar Gud sitt herravälde över varje kvadratcentimeter av skapelsen. När Jesus kom första gången upprättade han sitt rike. När Kristus återvänder igen kommer han att fullborda sitt rike. Vi har en bred förståelse för liv och tjänst i riket. Vi tror att alla livets områden kommer under Jesu herravälde. Vi tror att kristna är kallade att delta i byggandet av hans rike genom hans Andes gåvor och kraft och aktivt förkunna Jesu herravälde.

Kyrkan: Kyrkan är mer än en byggnad. Reformerade kristna tror att kyrkan är agenten för Guds rike i världen. Gud för fram sitt rike genom att ge sitt folk makt för tjänstgöring genom den helige Ande. Vi tror att det bara finns en kyrka, nämligen Jesu kyrka. Vi ser Sunrise som en del av den enda universella (katolska med ett litet ”c”…) kyrkan. Jesu Kristi kyrka är större än något samfund, definierad som de som är utvalda av Gud och fyllda med den heliga Anden, och den sträcker sig över århundradena såväl som över haven.
Alla troendes prästadöme: Reformerade kristna anser att det inte finns någon position i kyrkan som är viktigare eller mer ”andlig” än någon annan. Varje troende har auktoritet och förmåga att komma direkt till Gud, utan förmedling av någon annan människa. Kristus är vår stora överstepräst.

En reformert världs- och livsåskådning: Reformerade kristna tror att vi har fått ett kulturellt mandat av Gud. Det innebär att vi ska ta Kristus till vår kultur. Eftersom Gud har försonat alla ting med sig själv genom Kristi verk på korset, är han därmed, förlösare av vår kultur. Gud återlöser kulturen genom att utrusta och ge sina tjänare befogenhet att förkunna Jesu Kristi herravälde över alla inflytelsesfärer i vår kultur (utbildning, jordbruk, affärsverksamhet, regering, miljö, familj, medicin, rättssystem, konst, underhållning, vetenskap och teknik). Gud är i färd med att återlösa och göra allting nytt. Han åstadkommer detta genom att bjuda in oss att delta i det han gör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.