Hoe geeft het christen-zijn vorm aan ons leven?

Hoe zouden wij moeten leven? Onze vroomheid…

Als christen-zijn betekent dat wij de leer van Jezus Christus volgen, dan heeft dat per definitie praktische implicaties en gevolgen voor ons leven en geloof. Hoe wij ons christen-zijn “beleven” is in de loop van de geschiedenis van de Kerk vele malen genoemd – onze vroomheid, onze dienstbaarheid, onze levensstijl, onze levensverbintenis. Hoe men het ook noemt, hoe wij ons christelijk geloof beleven wordt door veel dingen bepaald, waaronder onze ouders, onze cultuur, onze kerk. Een van de doelen van Sunrise Church is om vanuit de Bijbel te bepalen hoe wij ons leven zouden moeten vormgeven. Hoeveel van de moderne christen in Noord-Amerika is Bijbels christendom en hoeveel is aan ons doorgegeven door onze families of onze cultuur?

Enige van de kwesties van levensstijl en vroomheid die belangrijk zijn voor ons als gereformeerde christenen zijn:

Het liefhebben van God: Wij geloven dat God alle mensen heeft opgeroepen om Hem lief te hebben. Niet louter als een emotie, maar als een verplichting en een uitdrukking van geloof. Als christenen geloven wij dat God bestaat als het soevereine en opperste wezen. Als God bestaat zoals geopenbaard in de Joodse en Christelijke geschriften, dan is hij onze liefde, onze inzet en onze toewijding waardig. Ieder mens is geroepen God lief te hebben met heel zijn wezen.

“Heb de HERE, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.” (Deut. 6:5)

Het liefhebben van anderen: (Welwillendheid, liefde en bijbelse gerechtigheid): God is ons genadig geweest door zijn vergeving, barmhartigheid en voorziening. Hij heeft ons liefgehad en beschermd toen wij het niet verdienden. In het licht van zijn liefde voor ons, zijn wij geroepen om soortgelijke liefde, barmhartigheid en gerechtigheid uit te breiden naar de mensen om ons heen… zelfs wanneer zij het niet verdienen.

“…heb uw naaste lief als uzelf. Ik ben de HEER.” (Lev. 19:18)

Het volgen van Jezus: (De Heerschappij van Christus): Als Jezus inderdaad aan het kruis is gestorven, als verzoening voor onze zonde, dan vraagt zo’n daad van immense liefde en genade om een oprecht antwoord. De enige waardige reactie op Jezus als onze “Verlosser” is ons te onderwerpen aan Jezus als onze “Heer”. Dit betekent dat Jezus’ eisen aan zijn discipelen een verwachting voor ons worden waaraan wij ons gewillig onderwerpen. Jezus heeft het recht om over onze prioriteiten, meningen en verlangens te heersen. Wij omarmen Christus en zijn volk willens en wetens.

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert hen gehoorzaam te zijn aan alles wat ik u bevolen heb.” (Matt. 28:19-20)

Het aanbidden van God: Wij geloven dat God alle mensen heeft geroepen om Hem te aanbidden. Aanbidding gebeurt op de dag des Heren (zondag, de eerste dag van de week waarop Jezus opstond uit het graf), maar het is ook bedoeld als een dagelijkse manier van leven. Gereformeerde christenen geloven dat “het hele leven godsdienst is”. Aanbidding is dus niet iets wat alleen op zondag een uurtje gebeurt, of alleen in een kerkelijk heiligdom, maar alles wat we doen, moeten we doen tot eer van God. Daarom gaat aanbidding in Sunrise Church niet over een “gepolijste voorstelling”. Onze gezamenlijke eredienst is eerder bedoeld als een uitdrukking van de verschillende gaven die God ons heeft gegeven en de verschillende culturen van waaruit Hij ons heeft geroepen. Wij geloven dat aanbidding zowel cultureel relevant (hedendaags) als historisch eerbiedig (traditioneel) moet zijn. Bovenal geloven wij dat onze aanbidding van God op Hem gericht moet zijn, niet op onszelf of onze voorkeuren. Aanbidding gaat over God, niet over ons.

Zonde, Verlossing, Dienst: Een samenvatting van de reis van de mensheid van onze toestand van gebrokenheid, naar verlossing door geloof in Jezus’ werk aan het kruis, en ons doel om ons leven in dienst aan God aan te bieden vanuit een hart van dankbaarheid.

“Daarom, indien iemand in Christus is, de nieuwe schepping is gekomen: Het oude is voorbij, het nieuwe is er! Dit alles komt van God, die ons door Christus met zichzelf verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft: dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoent en de zonden der mensen niet tegen zich rekent. En Hij heeft ons de boodschap van verzoening toevertrouwd. Wij zijn dus de gezanten van Christus, alsof God door ons zijn oproep zou doen. Wij smeken u in naam van Christus: Wees verzoend met God. God heeft Hem, Die geen zonde had, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem”. (2 Kor. 5:17-21)

Verbintenis Gemeenschap: De oproep van gelovigen om in het verbond met God te leven is ook een oproep om in gemeenschap met medegelovigen te leven. Als gelovigen door Jezus één zijn geworden met God, dan zijn wij ook één geworden met elkaar en dus geroepen om elkaar lief te hebben, te vergeven en te dienen. Als leden van Gods verbond hebben wij een “verticale” relatie met God, maar ook een “horizontale” relatie met andere christenen.

Responsible Christian Freedom: Aangezien “het hele leven godsdienst is”, geloven wij dat het belangrijk is hoe wij ons leven dagelijks leiden. Omdat God ons door Zijn genade heeft gewonnen, hebben wij ervoor gekozen om door genade te wandelen en in genade te leven, niet volgens de wetten of regels van mensen. Christenen hoeven niet te proberen om “heilig” te zijn. Christenen ZIJN heilig omdat het werk van Christus aan het kruis ons zo gemaakt heeft. Daarom leggen wij geen nadruk op “regels” in onze verbondsgemeenschap. Wel sporen wij elke christen aan om de heiligheid die God hem of haar heeft gegeven in verantwoordelijke vrijheid uit te leven. Wij zijn heilig gemaakt, geroepen om God te verheerlijken, en gemachtigd om een getuige te zijn voor de wereld. Ieder van ons is geroepen om te worstelen met wat dat betekent en hoe we God het beste kunnen verheerlijken in de cultuur waarin Hij ons geplaatst heeft, waarbij we op verantwoorde wijze het welzijn van de mensen om ons heen zoeken.

“Waarom onderwerpt u zich, nu u met Christus gestorven bent aan de elementaire geestelijke krachten van deze wereld, aan haar regels, alsof u nog tot de wereld behoort? “Niet aanraken! Niet proeven! Niet aanraken!”? Deze regels, die te maken hebben met dingen die allemaal voorbestemd zijn om te vergaan door gebruik, zijn gebaseerd op louter menselijke bevelen en leringen. Zulke voorschriften hebben weliswaar een schijn van wijsheid, met hun zelfverheerlijking, hun valse nederigheid en hun harde behandeling van het lichaam, maar zij missen elke waarde om zinnelijke uitspattingen te beteugelen.” (Kolossenzen 2:20-23)

Hoe kijkt een “gereformeerd” christen aan tegen God, de schepping en de mensheid?

Hoe moeten we over God denken? Onze theologie…

Enkele theologische en Bijbelse thema’s die belangrijk zijn voor ons als christenen zijn:

Wij hebben een “hoge” kijk op God: Wij erkennen en benadrukken Gods koningschap. Wij bevestigen dat Hij het middelpunt van de schepping is en erkennen Zijn absolute soevereiniteit. Wij verlangen naar een “hoge” kijk op God en Zijn genadige controle over alle dingen. Gereformeerde christenen geloven in en vertrouwen op de soevereiniteit van God, Zijn soevereine genade voor de redding van gelovigen en Zijn dagelijkse leiding.

De Schriften:
Wij geloven dat de bijbel geschreven is door mensen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Wij geloven in het gezag van het Oude en Nieuwe Testament als onze enige regel voor leven en geloof. Daarom richten wij ons als gereformeerde christenen op een cultureel relevante prediking, waarin de Schriften worden belicht en uitgelegd, om gelovigen te overtuigen, te vermanen en te bemoedigen in hun dagelijkse leven en dienst.

“Maar wat u betreft, gaat voort met wat u geleerd hebt en waarvan u overtuigd bent geraakt, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en hoe u van jongs af aan de Heilige Schriften kent, die in staat zijn u wijs te maken voor uw redding door het geloof in Christus Jezus. De gehele Schrift is door God geopenbaard en is nuttig om te onderwijzen, te berispen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de dienstknecht van God ten volle toegerust wordt tot alle goed werk.” (2 Timotheüs 3:14-17)

De valkheid van de mensheid: De mensheid is onvolmaakt en heeft de relatie met God verbroken door onze opstandigheid. Geen mens is volmaakt. Wij allen moeten met God verzoend worden, maar omdat wij onvolmaakt zijn, zijn wij niet in staat tot verzoening door onze werken of bedoelingen alleen. Wij hebben God nodig om onze zonde en gebrokenheid te overwinnen. Als wij heilig willen worden, zoals Hij heilig is, hebben wij Zijn hulp nodig. Zonder Gods genade en kracht is de mensheid niet in staat de weg naar Hem te vinden.

“Er is geen verschil tussen Jood en heiden, want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, en allen worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die gekomen is door Christus Jezus.” (Romeinen 3:22-23)

Jezus als “Zoon” en Zijn werk aan het kruis: Gereformeerde christenen geloven dat Jezus’ dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de doden het wezenlijke verlossingswerk is ten behoeve van hen die zullen geloven. Wij geloven dat christenen zich dit verzoenende werk toe-eigenen uit genade door geloof alleen. Het is ons geloof in Jezus’ werk aan het kruis dat ons vrijmaakt van onze zonden en ons tot een “nieuwe schepping” in Jezus Christus maakt. Niet alleen heeft het werk van Jezus aan het kruis de gevolgen van de zonde overwonnen in het leven van hen die geloven, maar door het werk van Jezus aan het kruis heeft God alle dingen met zichzelf verzoend! Het kruis van Jezus is voor onze persoonlijke verlossing. Het is ook groter dan onze persoonlijke verlossing. Door het werk van Christus aan het kruis zal de hele schepping vernieuwd worden.

“De Zoon is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene over heel de schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen: de dingen in de hemel en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij machten, hetzij heersers, hetzij overheden; alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Hij is vóór alle dingen, en in hem houden alle dingen elkaar in stand. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente; hij is het begin en de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de overhand zou hebben. Want het heeft God behaagd al zijn volheid in Hem te doen wonen, en door Hem alle dingen, zowel de dingen op aarde als die in de hemel, met Zichzelf te verzoenen door vrede te maken door zijn bloed, vergoten aan het kruis”. (Kolossenzen 1:15-20)

“Toen u dood was in uw zonden en in de onbesnedenheid van uw vlees, heeft God u levend gemaakt met Christus. Hij heeft ons al onze zonden vergeven en de aanklacht van onze wettelijke schuld, die tegen ons stond en ons veroordeelde, ongedaan gemaakt; hij heeft die weggenomen en aan het kruis genageld. En nadat hij de machten en de autoriteiten ontwapend had, heeft hij een openbaar schouwspel van hen gemaakt door over hen te triomferen aan het kruis”. (Kolossenzen 2:13-15)

Verlossing door genade door geloof:
Gereformeerde Christenen geloven dat er niets is dat de mens kan doen om verlossing te “verdienen” van Gods rechtvaardige straf voor onze zonde. Onze redding komt tot ons door genade, Gods onverdiende gunst, door geloof in Jezus’ werk aan het kruis.

“Want uit genade zijt gij gered, door het geloof – en dit komt niet van uzelf, het is een gave van God – niet uit werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Gods handwerk, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren voor ons bereid heeft.” (Efeziërs 2:8-10)

Wij worden door God vastgehouden: Gereformeerde christenen begrijpen dat het God is die ons geroepen heeft, ons overtuigt, ons verlost en ons kracht geeft. Wij geloven ook dat God getrouw zal zijn om ons vast te houden in ons geloof. Net zoals Hij een relatie met ons is begonnen, zal Hij trouw zijn om ons vast te houden… zelfs wanneer wij Hem niet trouw zijn. Onze redding gaat over zijn trouw, niet de onze!

“Mijn schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen nooit verloren gaan; niemand zal ze uit mijn hand roven. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is groter dan allen; niemand kan ze uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één.” (Johannes 10:27-30)

Het werk en de persoon van de Heilige Geest: Gods soevereine genade wordt toegepast op de gelovige door het werk van de Heilige Geest. Door het werk van de heilige Geest overtuigt God ons van onze gebrokenheid, geeft Hij ons geloof in Jezus’ werk aan het kruis, geeft Hij ons de vrucht van de Geest voor christelijk karakter en heiligheid, en geeft Hij ons geestelijke gaven om andere christenen te bemoedigen en op te bouwen en om het goede nieuws van Jezus aan ongelovigen te verkondigen. Als christenen ooit iets van blijvende en eeuwige waarde willen bereiken, dan moet dat gebeuren met de kracht van de heilige Geest. Zonder Christus en zijn Geest kunnen wij niets van eeuwige waarde tot stand brengen.

“Indien gij Mij liefhebt, bewaart mijn geboden. En Ik zal de Vader vragen, en Hij zal u een andere pleitbezorger geven, om u te helpen en eeuwig bij u te zijn: de Geest der waarheid. De wereld kan hem niet aanvaarden, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, Ik zal tot u komen”. (Johannes 14:14-18)

Gods Koninkrijk: God schiep alle dingen, heeft alle dingen verlost door het werk van Jezus Christus, en door Christus verkondigt God zijn Heerschappij over elke vierkante centimeter van de schepping. Toen Jezus de eerste keer kwam, vestigde hij zijn koninkrijk. Wanneer Christus wederkomt, zal hij zijn koninkrijk voltooien. Wij hebben een breed begrip van het leven en de dienst van het koninkrijk. Wij geloven dat alle gebieden van het leven onder de heerschappij van Jezus vallen. Wij geloven dat christenen geroepen zijn om deel te nemen aan de opbouw van zijn koninkrijk door de gaven en de kracht van zijn Geest, door actief Jezus’ heerschappij te verkondigen.

De Kerk: De Kerk is meer dan een gebouw. Gereformeerde christenen geloven dat de kerk de agent is van het Koninkrijk van God in de wereld. God brengt zijn Koninkrijk door zijn mensen de kracht te geven om te dienen door de Heilige Geest. Wij geloven dat er maar één Kerk is, dat is de Kerk van Jezus. Wij zien Sunrise als deel van de ene universele (katholieke met een kleine “c”…) Kerk. De Kerk van Jezus Christus is groter dan welke denominatie dan ook, gedefinieerd als degenen die door God zijn uitverkoren en vervuld met de Heilige Geest, en het omspant de eeuwen, evenals de oceanen.
Het priesterschap van alle gelovigen: Gereformeerde christenen stellen dat er niet één positie in de kerk is die belangrijker of “geestelijker” is dan een andere. Iedere gelovige heeft het gezag en de mogelijkheid om rechtstreeks tot God te komen, zonder bemiddeling van enig ander menselijk wezen. Christus is onze grote hogepriester.

Een Gereformeerde Wereld- en Levensbeschouwing: Gereformeerde christenen geloven dat wij van God een cultureel mandaat hebben gekregen. Dat betekent dat wij Christus naar onze cultuur moeten brengen. Omdat God alle dingen met zichzelf heeft verzoend door het werk van Christus aan het kruis, verlost Hij daarmee onze cultuur. God verlost de cultuur door zijn dienaren toe te rusten en te bekrachtigen om de Heerschappij van Jezus Christus te verkondigen over elk gebied van invloed in onze cultuur (onderwijs, landbouw, bedrijfsleven, overheid, milieu, gezin, geneeskunde, rechtssysteem, kunst, amusement, wetenschap en technologie). God is bezig alle dingen te verlossen en nieuw te maken. Hij volbrengt dit door ons uit te nodigen met Hem mee te doen in wat Hij aan het doen is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.